KMUTNB

ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์

เปิดให้บริการวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

คู่มือการใช้งานระบบ

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์

ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้