KMUTNB

ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปริญญาตรี


ระบบปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


02 555 2000 ต่อ 1628-1629,1631

คู่มือการใช้งานระบบ

ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้